Půjčovní řád Autopůjčovny Amodo s.r.o.

Autopůjčovna Amodo s.r.o. a uzavře smlouvu o NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU s FO a PO za splnění těchto podmínek:

 • vozidlo může být půjčeno pouze osobě, která vlastní řidičské oprávnění příslušné skupiny déle jak 2 roky
 • FO (fyzická osoba) doloží k uzavření smlouvy o NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU: platný doklad totožnosti tedy občanský průkaz + řidičský průkaz
 • PO (právnická osoba) doloží k uzavření smlouvy o NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU: platný výpis z obchodního rejstříku (max.1 měsíc starý), osobní doklady řidiče (řidičský a občanský průkaz), objednávka s uvedením jmen řidičů, kteří mohou vůz používat, plná moc od oprávněné osoby na převzetí vozidla
 • sazby nájemného jsou uvedeny v ceníku a minimální doba výpůjčky je 2 dny a nájemné je povinen nájemce uhradit po předání vozu včetně stanovené kauce
 • nájemce není oprávněn přenechat užívání automobilu jiné osobě a pronajmout ho

Pojištění

 • každé vozidlo Autopůjčovny Amodo s.r.o. má hrazeno zákonné pojištění z odpovědnosti z provozu vozidla a některá i havarijní pojistku proti poškození, vandalizmu a odcizení s 10% spoluúčastí, kterou při vzniku poj. události hradí nájemce
 •  každou nehodu, poškození, či podezření z krádeže předmětu nájmu musí nájemce oznámit ihned policii ČR a dále pronajímateli
 • pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovením vyhl. č.99/1998 Sb. (požití alkoholických nápojů, nebo jiných drog řidičem), pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé porušením půjčovního řádu a Autopůjčovna Amodo s.r.o. si vyhrazuje právo požadovat na nájemci náhradu škody, která nebyla uhrazena pojišťovnou

Přistavení a vrácení vozidla

 • při vrácení vozidla je nájemce povinen vrátit vozidlo ve stavu v jakém jej převzal především v čistém stavu. Nebude-li vozidlo vráceno čisté, a to jak vně tak uvnitř bude účtováno 1500,-Kč, které se nájemce zavazuje zaplatit okamžitě při vrácení vozidla
 • nebude-li vozidlo vráceno ve stanovený termín tedy rok, měsíc, den, hodina vyhrazuje si Autopůjčovna Amodo s.r.o. prohlásit toto vozidlo za odcizené a informovat policii ČR

Závazky nájemce

 • pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda, dodržovat instrukce výrobce vozidla o provozu a instrukce huštění pneumatik
 • nájemce je povinen užívat předmět nájmu způsobem a v rozsahu daném jeho charakterem, technickými normami, návodem k obsluze a zákony a vyhláškami platnými na území ČR, a to zejména zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
 • používat vozidlo výhradně pro svoji spotřebu. Přenechání vozidla do dalšího nájmu, resp. podnájmu nebo provozování jiné výdělečné činnosti např. Taxislužba, používání vozidla účasti na závodech, soutěžích nebo podobných zkouškách, používání vozidla k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů není povoleno. Nájemce nesmí přenechat užívání vozidla jiné osobě. Právnická osoba resp. podnikatel může určit okruh vlastních pracovníků oprávněných používat vozidlo, nesmí ho však přenechat k použití jiné právnické osobě, resp. podnikateli. Okruh pracovníků oprávněných používat vozidlo musí být vymezen v nájemní smlouvě
 • zdržet se provádění jakýchkoliv změn na vozidle bez souhlasu přijímatele, v opačném případě je povinen po ukončení nájmu uvést vozidlo na své náklady do původního stavu a zaplatit smluvní pokutu třicet tisíc Kč
 • přistavit na žádost Autopůjčovny Amodo s.r.o. vozidlo kdykoli v průběhu trvání nájemní smlouvy za účelem kontroly, zda vozidlo užívá řádným způsobem
 • v případě nedostavení se k pravidelné prohlídce bude nájemci účtována smluvní pokuta ve výši třicet tisíc Kč, překročení měsíčního limitu 4000 Km, bude účtováno za každý Km nad stanovený limit účtováno 3 Kč + DPH
 • ohlásit Autopůjčovně Amodo s.r.o. neprodleně každou havárii, případně jinou škodu způsobenou v souvislosti s provozem pronajatého motorového vozidla. Škodu na pronajatém vozidle doložit v každém případě dokladem o hlášení Policii ČR, resp. jinému příslušnému státnímu orgánu - hlášení nehody o poškození vozidla. V případě pozdního nahlášení nehody nese nájemce odpovědnost za případné škody např. z regresu pojišťovny, uplatněné vůči pronajímateli
 • v případě vzniku pojistné události podílet se na likvidaci škody do výše minimálně 10 000 Kč, vyjma případů úmyslného poškození nebo škody způsobené pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, kdy nájemce odpovídá za skutečnou i jinou škodu v plné výši
 • v případě nutnosti provedení opravy na cestě kdekoli v tuzemsku nebo zahraničí vyžádat bez odkladně souhlas přijímatele a konzultovat s ním nejprve telefonicky nebo jiným způsobem zajištění opravy
 • nájemce je povinen užívat předmět nájmu způsobem a v rozsahu daném jeho charakterem, technickými normami, návodem k obsluze a zákony a vyhláškami platnými na území ČR, a to zejména zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
 • strpět omezení v užívání vozidla v rozsahu nutném pro provedení oprav, údržby a kontroly
 • nájemce hradí v plné výši náklady spojené s provozem předmětu nájmu, kterými jsou, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, zejména náklady spotřeby pohonných hmot, náplně ostřikovačů, nezbytného doplnění olejové náplně motoru a doplnění chladící kapaliny do chladícího systému
 • nést odpovědnost za zničení, odcizení nebo poškození vozidla, které nebude pokryto plněním pojišťovny dle pojistné smlouvy. V tomto případě uhradit ušlý zisk za dobu od vzniku události do ukončení opravy a škodu, která událostí vznikla.V případě hrubého vlastního zavinění, kdy pojistná smlouva bude pokrývat náklady škody jen částečně, uhradit rozdíl mezi náklady na opravu vozu a výši plnění hrazeného pojišťovnou
 • udržovat a pečovat o předmět nájmu s odbornou péčí tak, aby technický a celkový stav předmětu nájmu odpovídal jeho stáří s přihlédnutím k běžnému opotřebení a počtu ujetých kilometrů. Škody způsobené nájemcem nebo třetími osobami nad rámec běžného opotřebení (např. poškození čalounění sedadel, interiéru, pneumatik a součástí předmětu nájmu) se nájemce zavazuje uvést na svůj náklad do původního stavu nebo uhradit výdaje s tím spojené v plné výši
 • nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele provádět jakékoliv úpravy předmětu nájmu, vč. umístění cizí reklamy
 • vyvaruje se jakékoliv neodborné manipulace a zásahu do technického stavu vozidla bez souhlasu pronajímatele,
 • reklamu umístěnou na dopravním prostředku pronajímatelem, nesmí odstranit bez písemného souhlasu pronajímatele, jinak se nájemce vystavuje smluvní pokutě třicet tisíc Kč za každý den, ve kterém nebyla reklama, umístěná pronajímatelem na předmětu nájmu
 • že odpovídá v plném rozsahu za škodu, která vznikla v důsledku nesprávného užívání vozidla (nadměrné opotřebení nebo poškození vozidla)
 • v případě pronajímateli neohlášeného výjezdu za hranice ČR, zaplatí nájemce smluvní pokutu ve výši deset tisíc Kč a případné servisní náklady budou převedeny na účet nájemce
 • veškeré dopravní přestupky způsobené v průběhu nájmu vozidla je nájemce povinen uhradit na vlastní náklady.
 • při dopravní nehodě způsobené vinou nájemce, při nezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, že nelze uplatnit nárok na náhradu škody z jiného pojištění, bude povinen uhradit škodu v plném rozsahu.
 • nedojde-li k prodloužení smlouvy ve výše uvedeném smyslu, je vrácení vozidla nájemcem později, než v době dohodnuté ve smlouvě, považováno za podstatné porušení smlouvy a bude mít jako neoprávněné užívání cizí věci za následek trestně právní postih. Nájemce je v takovém případě povinen, za období přesahující sjednanou dobu trvání nájmu, pronajímateli zaplatit mimo nájemné i smluvní pokutu ve výši dvojnásobku původního nájemného včetně všech souvisejících poplatků.
 • nájemce souhlasí s pořízením technické dokumentace, fotodokumentace nebo videozáznamu předmětu nájmu.
 • seznámit se z návodem k obsluze vozidla, a v případě nejasností požádat o vysvětlení předávajícího technika
 • včas přistavit předmět nájmu na garanční a pogaranční prohlídky do prostoru pronajímatele, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak. V rámci dalších sjednaných prohlídek se nájemce zavazuje umožnit pronajímateli provést preventivní prohlídku předmětu nájmu min. jedenkrát za šest měsíců a dále se nájemce zavazuje neprodleně ohlásit jakoukoli poruchu na předmětu nájmu v případě nutnosti zajistit i opravu (pro nezbytné dokončení jízdy), ale vždy po dohodě s pronajímatelem
 • při opuštění vozidla vyjmout autorádio nebo ovládací panel autorádia nebo bezpečnostní kartu (v případě, že tak nebude učiněno a vznikne škoda na motorovém vozidle, a bude zcizeno autorádio za takové poškození zodpovídá v plné výši),
 • při opuštění vozidla neponechávat uvnitř vozidla jakékoli ležící zavazadla nebo jiné předměty, které by byly důvodem k vniknutí do automobilu
 • v případě vzniku jakékoliv pojistné události poskytnout veškerou součinnost, zejména se zavazuje jakoukoliv pojistnou událost nahlásit Policii příslušného státu a zajistit veškeré prvotní potřebné dokumenty vztahující se k vzniklé škodě s tím, že o pojistné události se zavazuje neprodleně informovat pronajímatele. Dále se nájemce zavazuje v případě pojistné události zajistit havarované vozidlo proti jeho dalšímu poškození nebo zcizení. Při prokazatelně zaviněné pojistné události nebo zanedbání povinnosti se nájemce zavazuje podílet se na úhradě vzniklé škody v plné výši, pokud tato nebude plně hrazena v rámci pojistného plnění příslušného pojišťovacího ústavu
 • zabezpečit běžnou kontrolu náplní oleje, chladící kapaliny a doplňování kapaliny do ostřikovačů (pozor zejména v zimním období, nesmí dojít k zamrznutí), kontrolu tlaku v pneumatikách, nájemce ručí za škody vzniklé zanedbáním této povinnosti
 • veškeré dopravní přestupky způsobené v průběhu nájmu vozidla je nájemce povinen uhradit na vlastní náklady

Nájemné a jeho splatnost

 • nájemné sjednané v nájemné smlouvě je stanoveno dohodou smluvních stran, viz. smlouva.
 • v případě vypovězení smlouvy ze strany nájemce, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli skutečnou i jinou škodu, která pronajímateli předčasným ukončením smlouvy vznikla
 • pro případ porušení smluvní povinnosti zaplatit sjednané řádně a včas dle vyúčtování Autopůjčovny Amodo s.r.o., zavazuje se nájemce zaplatit spolu s dlužným nájemným smluvní pokutu dva tisíce Kč, za každý den prodlení s úhradou. Tímto ustanovením nejsou dotčeny eventuální nároky na náhradu škody z toho vzniklé Autopůjčovně Amodo s.r.o.

Ukončení nájmu

 • odstoupením smlouva zaniká až dnem vyrovnání vzájemných pohledávek
 • smlouva o nájmu na dobu určitou zaniká uplynutím sjednané nájemní doby uvedené ve smlouvě
 • před uplynutím nájemní doby ze smlouvy na dobu neurčitou může nájem skončit dohodou nebo výpovědí smlouvy. Výpověď nabývá účinnost uplynutím 30 dnů od jejího doručení druhé straně, není-li ve smlouvě nebo těchto podmínkách stanoveno jinak
 • Autopůjčovna Amodo s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy nebo vypovědět smlouvu v případě podstatného porušení povinností nájemce. Za podstatné porušení povinností se považuje porušení jakékoli její části smlouvy a nebo půjčovního řádu Autopůjčovny Amodo s.r.o.
 • v případě, že nájemce nevrátí vozidlo po skončení nájmu řádně a včas nebo si nevyžádá písemného souhlasu Autopůjčovny Amodo s.r.o. s prodloužením nájemní doby, používá vozidlo bez právního důvodu. V takovém případě je Autopůjčovna Amodo s.r.o. oprávněna oznámit orgánům činným trestním řízením neoprávněné užívání vozidla nájemcem, přičemž nájemce je po povinen nést veškeré následky, resp.škody způsobené takovým jednáním. Až do doby řádného vrácení vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení ve výši tři tisíce Kč denně, pokud se strany nedohodnou jinak
 • pokud nájemce vrátí vůz před uplynutím doby sjednané ve smlouvě, je i tak povinnen uhradit celý sjednaný nájem na dobu na kterou se strany dohodly.

Závěrečná ustanovení

 • ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
 • půjčovní řád Autopůjčovny Amodo s.r.o. je nedílnou součástí každé smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené mezi Autopůjčovnou Amodo s.r.o. a nájemcem. Odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před obchodními podmínkami
 • nájemce i Autopůjčovna Amodo s.r.o. se zavazují, že se budou vzájemně informovat o všech skutečnostech, které souvisejí s touto smlouvou, a že spory vzniklé mezi stranami budou přednostně řešit dohodou. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě ve věci majetkových vztahů, všechny spory, které mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány v souladu se zák. č. 216/1994 Sb., v platném znění s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.


pict
Aktuální ceny pohoných hmot
Nafta                    

36.20

Natural 95             37,30

 

Propan-Butan 2 kg             149 Kč
Propan-Butan 10 kg           629 Kč
Propan-Butan 33 kg       2069 Kč
Propan 5 kg 339 Kč
Propan 11 kg          729 Kč
Propan 33 kg         2180 Kč
   
Nákup EUR  24 Kč/1 EUR

 

Autoservis Dřevčická 626/12 +420 777 660 449
Rychloservis Dřevčická 626/12 +420 777 660 449
Autopůjčovna  +420 777 660 449
Půjčovna přívěsů +420 776 604 419
Pojištění vozidel   +420 777 660 449
E-mail  autoservis  silhan@amodo.cz
Obsluha čerpací stanice +420 776 604 419
Non-Stop odtah  
E-mail čerpací stanice phm.drevcicka@amodo.cz

 

 

Amodo s.r.o.

©2024 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence