AMODO s.r.o.,

se sídlem Českobrodská 3/17, 190 00 Praha 9,

IČ: 276 72 574,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92698,

jednající Liborem Šilhánem, jednatelem společnosti,

fax: 266312471,email:auto@amodo.cz

jakožto dodavatel

(dále jen jako „dodavatel“)

                                  

a

 

__________________,

se sídlem (bytem) ___________________________,

IČ (nar.): ____________________,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u __________________, oddíl __, vložka ________,

jednající ___________________, _________________,

fax: _______________,email:____________________,

Mob:__________________

jakožto odběratel

(dále jen jako „odběratel“)

 

 

(společně také jen jako „smluvní strany“)

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu čerpání pohonných hmot (dále jen „Smlouva“)

 

Článek I.

Základní ustanovení

 

 1. Dodavatel je oprávněným subjektem k provozování (vnitropodnikové) čerpací stanice pohonných hmot, umístěné na pozemku parc. č. 803/82, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 709 m2, zapsaném v kat. území Malešice, obec Praha, na LV č. 609, u Katastru nemovitostí pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na adrese Dřevčická 626/12 (dále také jen jako „čerpací stanice“).
 2. Odběratel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy proti němu není vedeno žádné (zejména, nikoliv však výlučně) soudní, rozhodčí, správní, insolvenční popř. exekuční řízení, ani že mu nejsou známy okolnosti, v jejichž důsledku by došlo, popř. mělo či mohlo dojít k zahájení některého z uvedených (či jim podobných řízení) řízení. V případě vzniku rizika zahájení či samotného zahájení některého z uvedených (či jim podobných) řízení, a to i v době po uzavření této Smlouvy, se odběratel zavazuje informovat o této skutečnosti dodavatele písemně, do dvou pracovních dnů poté, co se o této skutečnosti dozví, popř. co se o této skutečnosti dozvědět měl a mohl.

 

 

 

 

Článek II.

Předmět smlouvy

 

 1. Dodavatel se tímto zavazuje umožnit odběrateli, (i) popř. dalším osobám (které odběratel předem určí), (ii) popř. motorovým vozidlům (které odběratel předem určí), čerpání pohonných hmot na čerpací stanici, a to způsobem a za podmínek v této Smlouvě dále stanovených (a to bez omezení spotřeby pohonných hmot v případě, že odběratel disponuje potřebnou výší kauce – viz článek IV této Smlouvy). Odběratel se naopak zavazuje, že dodavateli odebrané množství pohonných hmot uhradí způsobem a za podmínek v této Smlouvě dále stanovených, a to jednak za osoby, které byly odběratelem k čerpání pohonných hmot určeny, a čerpají tak pohonné hmoty na účet a jménem odběratele, a rovněž i čerpání pohonných hmot do motorových vozidel, do kterých byly pohonné hmoty čerpány na účet a jménem odběratele bez ohledu na osobu, která s tímto motorovým vozidlem pohonné hmoty čerpat přijela (i až ii společně dále také jen jako „oprávněné subjekty“).

 

 

Článek III.

Čerpání pohonných hmot

 

 1. S přihlédnutím k ustanovení odstavce 2.1 Smlouvy bylo mezi smluvními stranami sjednáno, že v případě čerpání paliva oprávněnými subjekty vzniká odběrateli závazek k úhradě takto čerpaných pohonných hmot, jako kdyby odběratel tyto pohonné hmoty čerpal sám. Specifikace oprávněných subjektů, jež jsou kromě odběratele zmocněny k čerpání pohonných hmot, tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí s tím, že je nadále výhradním právem odběratele určovat, která (i) osoba, (ii) popř. které motorové vozidlo je oprávněno pohonné hmoty na jeho účet čerpat, a které nikoliv.

 

 1. V souvislosti s ustanovením odstavce 3.1 Smlouvy bere odběratel na vědomí, že právo oprávněných subjektů k čerpání pohonných hmot jménem a na účet odběratele končí teprve v okamžiku, kdy bude dodavateli (za podmínek v této Smlouvě stanovených) doručeno písemné oznámení odběratele o tom, že příslušný oprávněný subjekt (ať už osoba či motorové vozidlo) již dále není oprávněn pohonné hmoty na účet odběratele čerpat.

 

 1. Pokud bude mít odběratel zájem zmocnit k čerpání pohonných hmot osobu či motorové vozidlo, které nebylo v seznamu oprávněných subjektů dosud uvedeno, vzniká této osobě či motorovému vozidlu právo čerpat pohonné hmoty jménem a na účet odběratele okamžikem, kdy je dodavateli doručeno písemné oznámení odběratele, ze kterého bude oprávnění této osoby či motorového vozidla (k odběru pohonných hmot) vyplývat, nebude-li v takovém oznámení uvedeno datum pozdější.  

 

 

Článek IV.

Cena za čerpání paliva a její úhrada

 

 1. Odběratel se tímto zavazuje uhradit dodavateli cenu za čerpání pohonných hmot dle ceníku čerpací stanice, stanoveného dodavatelem, platného v době před započetím každého jednotlivého odběru pohonných hmot.

 

 1. Jednotlivé odběry budou evidovány dodavatelem (obsluhou čerpací stanice) v knize odběrů, do které bude dodavatelem zaznamenán jednotlivý odběr pohonných hmot s uvedením data odběru pohonných hmot, registrační značky motorového vozidla, do kterého byly pohonné hmoty čerpány, množství odebraných pohonných hmot, a celková kupní cena za každý jednotlivý odběr pohonných hmot, vč. DPH (dále také jen jako „záznam“). Odběrateli, či jiné osobě, která pohonné hmoty čerpala, bude po realizaci každého jednotlivého odběru pohonných hmot vydána kopie účtenky s tím, že odběratel či osoba čerpající pohonné hmoty podpisem jejího originálu (který si dodavatel ponechá) potvrdí odběr pohonných hmot dle specifikace na této účtence uvedené. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za to, pokud odběratel od osoby, která pohonné hmoty čerpala, kopii účtenky z jakéhokoliv důvodu neobdrží. Tato skutečnost pak ani nemá vliv na povinnost odběratele odběr pohonných hmot dodavateli v každém ohledu uhradit (ať už prostřednictvím daňového dokladu, ze složené kauce či jinak). Nárok dodavatele na úhradu odběru pohonných hmot ze strany odběratele (bez ohledu na vystavení souhrnné faktury dle ustanovení odstavce 4.4 Smlouvy) vzniká již okamžikem realizace každého jednotlivého odběru pohonných hmot (vystavení faktury má tedy charakter především evidenční).
 2. Smluvní strany se dohodly, že dodavateli bude cena za jednotlivý odběr pohonných hmot hrazena na základě vydaného daňového dokladu, to však za podmínky předchozího složení finančních prostředků, které budou sloužit k zajištění úhrady pohledávky dodavatele za odběratelem z této Smlouvy (dále také jen jako „kauce“), kterou je odběratel povinen složit po podpisu této Smlouvy (avšak před prvním čerpáním pohonných hmot), bezhotovostní formou, ve prospěch bankovního účtu dodavatele, vedeného u Raiffeisen Bank , č.ú. 526772574/5500  , v.s. ____________ , a to ve výši alespoň ___________ Kč (slovy: ________________ korun českých). Horní hranice kauce není omezena. Odběratel bere na vědomí, že po složení kauce ve prospěch dodavatele (a následném odběru pohonných hmot) nesmí po celou dobu trvání Smlouvy zůstatková výše kauce činit méně než __________ Kč (slovy: _______________ korun českých) (dále také jen jako“minimální výše kauce“). Pokud by zůstatková částka byla kdykoliv v době trvání Smlouvy nižší než minimální výše kauce, je odběratel povinen zůstatkovou částku doplnit alespoň do minimální výše kauce, a to obratem, nejpozději do tří pracovních dnů. Dokud se tak nestane (resp. dokud nebude minimální výše kauce dodavateli uhrazena), může dodavatel objednávku odběratele (žádost o čerpání pohonných hmot) odmítnout.

 

 1. Nejpozději po uplynutí kalendářního týdne vystaví dodavatel odběrateli v závislosti na množství odčerpaných pohonných hmot (v daném kalendářním týdnu) vždy do pátého pracovního dne po uplynutí fakturovaného kalendářního týdne daňový doklad, ve kterém budou zohledněny údaje ze seznamu, popř. z jednotlivých účtenek o čerpání pohonných hmot (dále také jen jako souhrnná faktura“). Pokud by se kdykoliv za dobu trvání této Smlouvy stalo, že by výše fakturovaných (avšak odběratelem dosud neuhrazených) částek za čerpání pohonných hmot byla vyšší, než minimální výše kauce, bere odběratel na vědomí, že je dodavatel v takovém případě oprávněn další objednávku odběratele (žádost o čerpání pohonných hmot) odmítnout, dokud odběratel vydané daňové doklady neuhradí, popř. dokud výši kauce nenavýší.

 

 1. Pokud odběratel minimální výši kauce doplní později než ve lhůtě stanovené v odstavci 4.3 Smlouvy, a to minimálně dvakrát v rozmezí jednoho kalendářního měsíce, je dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Stejně tak v případě, pokud zůstatková výše kauce není doplněna do minimální výše po dobu delší než deset pracovních dnů. Ať už ze strany dodavatele k odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku Smlouvy dojde či nikoliv, nebude odběrateli či určeným osobám v každém ohledu umožněn odběr pohonných hmot, kdy by fakturovaná výše za jejich odběr převýšila minimální výši kauce.

 

 1. Odběratel bere na vědomí, že příslušná finanční částka bude uhrazena dle této Smlouvy teprve v okamžiku jejího připsání ve prospěch bankovního účtu dodavatele.

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že pokud odběratel (popř. oprávněné subjekty) v rámci jednoho kalendářního měsíce odebere od dodavatele určité množství pohonných hmot, bude mu v závislosti na výši takto odebraného množství pohonných hmot v rámci tohoto kalendářního měsíce (dále také jen jako „litry“) zpětně poskytnuta sleva na každý jeden litr pohonných hmot (odebraný v tomto kalendářním měsíci) dle následující tabulky:

 

Počet litrů – nafta

    Výše slevy za 1 litr odebraných   pohonných hmot

od 20.000 litrů

od 10.000 litrů

od   5.000 litrů

 

V jiném případě nárok na slevu nevzniká. Pokud odběratel podmínky pro získání     slevy dle tohoto článku Smlouvy splní, je povinen vystavit dodavateli daňový doklad    k úhradě příslušné finanční částky (odpovídající výši uplatněné slevy) s tím, že dodavatel (v případě správnosti údajů na faktuře uvedených) bude povinen k úhradě tohoto         daňového dokladu do 14-ti dnů od okamžiku doručení faktury (k finanční částce odpovídající výši požadované slevy odběratel není oprávněn fakturovat DPH). Jestliže odběratel nedoručí dodavateli předmětný daňový doklad ani do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na slevu vznikl, nárok odběratele na poskytnutí slevy bez dalšího zaniká.

 

Článek V.

Ostatní ujednání

 

 1. Odběratel bere na vědomí, že subjektu (ať už osoba či motorové vozidlo), který nebude odběratelem k čerpání pohonných hmot zmocněn (resp. určen v případě motorového vozidla), popř. jehož oprávnění k čerpání pohonných hmot zaniklo v důsledku odvolání zmocnění odběratelem, nebude umožněno čerpat pohonné hmoty jinak než v hotovosti, popř. bezhotovostně, prostřednictvím platební karty.
 2. V souvislosti s uzavřením této Smlouvy je dodavatel oprávněn k zápočtu svých pohledávek na závazky, které mu vůči odběrateli vzniknou.

 

 1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět s účinky k okamžiku doručení výpovědi, a to i bez uvedení důvodu. Odběratel bere na vědomí, že v případě jeho výpovědi či odstoupení od Smlouvy, nebo v případě výpovědi či odstoupení od Smlouvy ze strany dodavatele z důvodu dle odstavce 4.5 této Smlouvy či v případě, kdy se ukáže jakékoliv prohlášení odběratele učiněné v odstavci 1.2 Smlouvy nepravdivé (či odběratel poruší povinnost v tomto odstavci Smlouvy stanovenou), je odběratel povinen uhradit dodavateli paušální náhradu nákladů spojených s ukončením smlouvy ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) (dále také jen jako „náhrada nákladů“). Dodavatel je oprávněn k inkasu náhrady nákladů, popř. jiného svého finančního nároku ze zůstatkové výše kauce bez předchozího souhlasu odběratele s tím, že zbývající finanční částku je dodavatel povinen přeposlat odběrateli po realizaci zápočtu, nejpozději však do dvaceti pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran, a to ve prospěch bankovního účtu odběratele. V této souvislosti bere odběratel na vědomí, že v souvislosti se složením kauce a jejím následným vrácením‚ či vrácením jeho zbývající části, nemá odběratel nárok na žádný úrok.

 

 1. V případě prodlení jedné smluvní strany se splněním svého finančního závazku druhé smluvní straně činí výše smluvního úroku z prodlení 0,05% (slovy: pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

 

 

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Smluvní strany vzaly na vědomí skutečnost, že Smlouva je uzavřena, jakmile ji podepsaly obě smluvní strany. Od tohoto okamžiku jsou obě smluvní strany svými projevy vázány.

 

 1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem.

 

 1. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato Smlouva okamžikem úhrady kauce ze strany odběratele ve výši dle ustanovení věty první odstavec 4.3 Smlouvy. Odběratel tímto bere na vědomí, že pokud z jeho strany nedojde k úhradě kauce (a tedy i k nabytí účinnosti této Smlouvy) ani do sedmi pracovních dnů ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami, tato Smlouva bez dalšího zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

 1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory v souvislosti s touto Smlouvou nebo vztahy z ní vyplývající budou řešeny stálým rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v souladu s jeho rozhodčím řádem platným ke dni podání. Místem rozhodčího řízení bude Praha, jazykem rozhodčího řízení bude čeština. Rozhodčí senát budou tvořit tři rozhodci. Rozhodnutí a nálezy rozhodčího soudu budou pro smluvní strany konečné a závazné.

  

 1. Smluvní strany se dohodly, že si budou veškerá sdělení v souvislosti s touto Smlouvou doručovat písemně, a to prostřednictvím poštovní přepravy (formou doporučeného dopisu s dodejkou) na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, popř. faxem. Na základě dohody smluvních stran bude zásilka (v případě poštovní přepravy) považována za doručenou okamžikem její převzetí adresátem, nebo okamžikem, kdy adresát zásilku odmítne převzít nebo okamžikem, kdy se zásilka z jakéhokoliv důvodu jako nedoručitelná či nedoručená, vrátí zpět jejímu odesilateli. U faxového podání bude zpráva považována za doručenou v případě potvrzení o jejím doručení (OK), a to okamžikem ukončení přenosu doručované zprávy.
 2. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné či neplatné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy účinná a platná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné či neplatné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, účinným a platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

 

 1. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemně ve formě dodatku odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
 2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po jednom vyhotovení obdrží obě smluvní strany.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a podle jejich vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy smluvní strany potvrzují svými podpisy.

 

V Praze, dne _______2014

 

 

------------------------------------------------                   -------------------------------------------

                     dodavatel                                                              odběratel

AMODO s.r.o.                                                           

Libor Šilhán, jednatel společnosti                                 

 

 

 

 

pict
Aktuální ceny pohoných hmot
Nafta                    

36.20

Natural 95             37,30

 

Propan-Butan 2 kg             149 Kč
Propan-Butan 10 kg           629 Kč
Propan-Butan 33 kg       2069 Kč
Propan 5 kg 339 Kč
Propan 11 kg          729 Kč
Propan 33 kg         2180 Kč
   
Nákup EUR  24 Kč/1 EUR

 

Autoservis Dřevčická 626/12 +420 777 660 449
Rychloservis Dřevčická 626/12 +420 777 660 449
Autopůjčovna  +420 777 660 449
Půjčovna přívěsů +420 776 604 419
Pojištění vozidel   +420 777 660 449
E-mail  autoservis  silhan@amodo.cz
Obsluha čerpací stanice +420 776 604 419
Non-Stop odtah  
E-mail čerpací stanice phm.drevcicka@amodo.cz

 

 

Amodo s.r.o.

©2024 | Powered on bubilegCMS v4.11L | Licence